Medezeggenschapsraad

Oudergeleding
Adrie Oosterhof
Gea Sibma

Gertjan de Vries

Teamgeleding
Anja van der Galiën
Ellie de Jonge

Doro Postmus

 

 
De medezeggenschapsraad
De MR overlegt met de directeur over belangrijke schoolzaken en heeft daarbij twee soorten rechten: advies- en instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat de schooldirectie de MR om advies vraagt over bijvoorbeeld het pestbeleid, verkeerkeersveiligheid, etc.
Instemmingsrecht wil zeggen dat de schooldirectie een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR er mee heeft ingestemd. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beiden van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht.

Verder heeft de MR informatierecht, het recht op overleg en initiatiefrechtDit laatste houdt in dat de MR het initiatief kan nemen tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school. Dit kan uiteindelijk resulteren in het doen van een voorstel en/of het kenbaar maken van een standpunt. Om dit recht goed gestalte te geven is input van ouders en leerkrachten onontbeerlijk.
 
 
Contact met de achterban
Als ouder heeft u misschien een goed idee, of zijn er zaken waar u zich juist aan stoort en die u graag verbeterd wilt zien. Graag horen wij uw aandachtspunten en staan we open voor suggesties. U kunt ons ook bereiken via mr.debron@pentaprimair.nl
U kunt ons natuurlijk ook altijd op het schoolplein aanspreken!